м. Львів,
вул. Морозна, 31 А
ПН - ПТ з 09.00 – 18.00
СБ, НД - вихідні

Положення про опікунську раду

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську консультативну (опікунську) раду при КНП ЛОР «Львівський обласний спеціалізований центррадіаційного захисту населення» (ЛОСЦРЗН)

I. Загальні положення

1. Громадська консультативна (опікунська) рада при КНП ЛОР ЛОСЦРЗН (далі – Опікунська рада) є громадським консультативно-дорадчим органом, створеним з метою забезпечення права громадян на участь в управлінні та здійсненні громадського нагляду в сфері охорони здоров’я.

2. До складу Опікунської ради можуть входити представники закладу охорони здоров’я (далі – ЛОСЦРЗН), громадських об’єднань, благодійних організацій, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

3. Опікунська рада здійснює свою діяльність на засадах честі, гуманізму, патріотизму, порядності, моральності, рівності, неупередженості, відкритості, добровільності та професіоналізму, самофінансування, активної співпраці із засобами масової інформації відповідно до законодавства України та цього Положення.

4. Опікунська рада взаємодіє з адміністрацією ЛОСЦРЗН, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, місцевими державними адміністраціями, іншими органами та інституціями, профільною діяльністю яких є охорона здоров’я.

5. Рішення Опікунської ради мають рекомендаційний характер.

6. Члени Опікунської ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах без відриву від своєї основної роботи чи заняття.

7. Опікунська рада не є юридичною особою.

 

II. Мета і завдання

8. Метою діяльності Опікунської ради є покращення якості та доступності медичних послуг постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС Львова та Львівської області, сприяння ефективному управлінню та поліпшенню матеріально-технічної бази ЛОСЦРЗН.

9. Основними завданнями Опікунської ради є:

 • сприяння ефективній діяльності ЛОСЦРЗН шляхом участі у визначенні напрямів його розвитку та підготовці пропозицій щодо удосконалення діяльності закладу;
 • участь у плануванні та здійсненні заходів щодо залучення додаткових ресурсів на цільові потреби ЛОСЦРЗН і пацієнтів;
 • залучення коштів, які можуть надходити як благодійна допомога та інших ресурсів, залучення яких не заборонено законодавством України;
 • здійснення громадського нагляду за використанням коштів, що надійшли до ЛОСЦРЗН як благодійна допомога та з інших джерел, не заборонених законодавством України;
 • надання потенційним благодійникам об’єктивної та обґрунтованої інформації (рекомендацій) щодо закупівлі медичного обладнання, лікарських засобів необхідних для ЛОСЦРЗН;
 • встановлення та підтримка взаємодії ЛОСЦРЗН з відповідними структурами, в тому числі закордонними, та сприяння в організації заходів з обміну досвідом;
 • інформування громадськості про діяльність ЛОСЦРЗН та Опікунської ради;
 • забезпечення прав пацієнтів і працівників закладу охорони здоров’я відповідно до законодавства України;
 • інші завдання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, забезпеченням прав у сфері охорони здоров’я і розвитком галузі охорони здоров’я, що мають важливе суспільне значення.

 

ІІІ. Регламент роботи

10. Опікунська рада утворюється і припиняє свою діяльність за рішенням керівника ЛОСЦРЗН.

11.Кількість членів Опікунської ради визначається учасниками установчих зборів, однак становить не менше 5 та не більше 15 осіб. Членство в Опікунській раді є індивідуальним.

12. Кандидатури до складу Опікунської ради мають право пропонувати:

 • працівники ЛОСЦРЗН;
 • керівник ЛОСЦРЗН;
 • діючі члени Опікунської ради (у разі наявності);
 • громадські об’єднання і благодійні організації;
 • кандидати шляхом самовисування.

13. Працівники ЛОСЦРЗН не можуть становити більше п’ятої частини від загальної кількості членів Опікунської ради.

14. Склад Опікунської ради обирається на першому засіданні Опікунської ради.

15. Положення про Опікунську раду розробляється та погоджується Опікунською радою і затверджується керівником ЛОСЦРЗН. У Положенні про Опікунську раду визначається порядок її роботи.

16.Строк повноважень Опікунської ради – 3 роки.

17. За підсумками установчих зборів секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим, та у 7 –и денний термін від дня установчих зборів передає керівнику ЛОСЦРЗН для затвердження складу новообраної Опікунської ради.

18. На підставі протоколу установчих зборів головний лікар впродовж двох днів затверджує склад Опікунської ради.

19. Голова Опікунської ради обирається з числа членів Опікунської ради на її першому засіданні. Строк повноважень голови Опікунської ради – 3 роки. Головою Опікунської ради не може бути особа, яка є штатним працівником ЛОСДРЗН.

20. За поданням голови Опікунської ради з числа її членів обираються заступник голови та секретар Опікунської ради, які можуть бути штатними працівниками ЛОСЦРЗН, на строк повноважень голови Опікунської ради.

21. Членами Опікунської ради може бути створений благодійний фонд при ЛОСЦРЗН. Кошти, залучені Опікунською радою, можуть надходити як на рахунок благодійного фонду, так і на рахунок ЛОСЦРЗН і витрачатись на потреби закладу в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

22. Засідання Опікунської ради відбуваються за необхідністю, але не рідше одного разу в квартал. Позачергове засідання може бути скликане за ініціативи голови Опікунської ради, керівника закладу охорони здоров’я, або членами Опікунської ради в кількості не менше третини від її складу.

23. Рішення Опікунської ради ухвалюються шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на засіданні членів. У випадку рівності голосів «за» і «проти» вирішальним є голос головуючого.

24. Рішення Опікунської ради оформляється протоколом.

25. Члени, які не згодні з рішенням, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу.

26. Протокол засідання Опікунської ради складається не пізніше п’яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання підписується головою та секретарем Опікунської ради у двох примірниках і зберігається у голови та секретаря Опікунської ради.

27. У протоколі має бути зазначено:

 • дата, місце та час проведення засідання;
 • прізвище, ім’я, по-батькові присутніх членів;
 • питання, винесені на голосування і підсумки голосування з цих питань;
 • рішення, ухвалені Опікунською радою, з обов’язковим зазначенням прізвищ відповідальних осіб і термінів їх виконання.

28. Копії протоколів можуть надаватись для ознайомлення на вимогу члена Опікунської ради, адміністрації ЛОСЦРЗН або благодійника впродовж двох робочих днів.

29. Рішення Опікунської ради легітимні, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 членів від затвердженого складу членів Опікунської ради.

30. Опікунська рада за запитом інформує органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації, засоби масової інформації, а також інші заклади охорони здоров’я і громадян про ухвалені на її засіданнях рішення.

31. Рішенням ЛОСЦРЗН Опікунській раді може бути доручено виконання інших функцій, які не належать до виключної компетенції ЛОСЦРЗН.

 

IV. Функції та компетенція голови Опікунської ради

32. Голова Опікунської ради відповідально і прозоро керує діяльністю членів, які добровільно працюють задля покращення якості та доступності надання медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, сприяє ефективному управлінню ЛОСЦРЗН.

33. Вимоги до Голови Опікунської ради:

 • дотримання норм моралі й етики у своїх вчинках;
 • чесність, порядність і толерантність;
 • професіоналізм і лідерські навики;
 • добра репутація і повага в суспільстві;
 • відповідальність, організованість та ефективність.

34. Функції Голови Опікунської ради:

 • дотримується місії, цінностей і стратегічного плану розвитку ЛОСЦРЗН та забезпечує виконання Опікунською радою проголошених завдань;
 • пропагує і просуває пріоритети поліпшення доступності та якості медичної допомоги, ефективної комунікації з населенням, професійною спільнотою, засобами масової інформації;
 • сприяє спільно з членами Опікунської ради формуванню позитивного іміджу закладу;
 • взаємодіє з керівництвом, працівниками ЛОСЦРЗН та членами Опікунської ради;
 • активно працює сам і скеровує та стимулює роботу членів Опікунської ради.

35. Повноваження голови Опікунської ради:

 • головує на засіданнях Опікунської ради і стежить за дотриманням нормативного регламенту в роботі Опікунської ради. У разі його відсутності на засіданні Опікунської ради повноваження головуючого виконує заступник голови;
 • визначає порядок денний засідань Опікунської ради, узгоджує його з керівником закладу;
 • забезпечує членів Опікунської ради інформацією, необхідною для обґрунтованого ухвалення рішень;
 • бере участь у стратегічному плануванні розвитку ЛОСЦРЗН;
 • залучається до вирішення конфліктних ситуацій у колективі ЛОСЦРЗН;
 • представляє інтереси Опікунської ради;
 • здійснює внутрішній моніторинг діяльності Опікунської ради й оцінку діяльності кожного члена в Опікунській раді.

36. Організаційна діяльність Опікунської ради забезпечується головою Опікунської ради, якщо інше не встановлено рішенням Опікунської ради.

 

V. Права та обов’язки членів

37. Члени Опікунської ради мають право:

 • виступати з ініціативою і сприяти залученню додаткових фінансових та інших ресурсів на забезпечення ефективної діяльності ЛОСЦРЗН і покращення умов перебування та обслуговування у ньому пацієнтів;
 • вносити пропозиції адміністрації ЛОСЦРЗН щодо підвищення ефективності його діяльності;
 • створювати експертні групи з питань, що стосуються функціонування ЛОСЦРЗН;
 • організовувати та проводити заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації медичних працівників закладу охорони здоров’я (організація семінарів, стажувань, у тому числі закордонних);
 • делегувати своїх представників для проведення аудиторської перевірки фінансового стану ЛОСЦРЗН для з’ясування потреб закладу;
 • проводити аналіз реалізації благодійних програм та цільового використання коштів у ЛОСЦРЗН;
 • вносити пропозиції щодо питань порядку денного засідання Опікунської ради;
 • ініціювати громадську експертизу діяльності ЛОСЦРЗН і брати в ній участь з метою здійснення громадського нагляду;
 • брати участь у призначенні головного лікаря, заступників головного лікаря та керівників структурних підрозділів.

38. Члени Опікунської ради зобов’язані:

 • брати участь у засіданнях Опікунської ради особисто;
 • виконувати рішення Опікунської ради;
 • інформувати керівництво ЛОСЦРЗН, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій, правоохоронні та інші органи про порушення законодавства щодо використання благодійної допомоги в разі їх виявлення;
 • у своїх вчинках дотримуватись норм моралі та етики;
 • повідомляти про конфлікт інтересів, тобто суперечність між приватним інтересом члена Опікунської ради та його повноваженнями як члена Опікунської ради при ЛОСЦРЗН, що впливає на об’єктивність або неупередженість ухвалення рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
 • сприяти розвитку та зміцненню благодійності у сфері охорони здоров’я.

39. Член Опікунської Ради може бути виключений з її складу у разі:

 • – порушення законодавства України, доведеного в судовому порядку;
 • постійного невиконання рішень Опікунської ради;
 • систематичної неучасті у засіданнях без поважних причин (більше 3-х разів поспіль)
 • подання особистої заяви про відмову від членства.

40. Рішення про виключення члена Опікунської ради з її складу ухвалюється на засіданні Опікунської ради не менше ніж 2/3 членів від затвердженого складу членів Опікунської ради і затверджується головою Опікунської ради.

41. Прийняття нових членів Опікунської ради замість тих, які вибули, здійснюється у загальному порядку.

 

VІ. Прикінцеві положення

42. Положення про Опікунську раду при ЛОСЦРЗН набуває чинності з моменту його погодження Опікунською радою та затвердженням керівником ЛОСЦРЗН.

43. Зміни та доповнення до Положення про Опікунську раду при ЛОСЦРЗН виносяться на розгляд Опікунської ради, набувають чинності після їх погодження Опікунською Радою та затвердження керівником ЛОСЦРЗН.

Контактна форма